facebook

ДепартаментНова българистика

Ръководител

 

доц. д-р Морис Фадел, д.н.

корпус 2, офис 211

тел.: 02/8110 132; в. 22112

e-mail: mfadel@nbu.bg

 

 

Секретар

 

Нели Харалампиева

корпус 2, офис 211

тел.: 02/8110132; в. 22111

e-mail: nharalampieva@nbu.bg

 

 ЧИТАТЕЛСКИ КЛУБ НА НБУ

  

 

Д-Р ДЬОРД СОНДИ „DOCTOR HONORIS CAUSA“ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

 

 

Департамент „Нова българистика“ е учреден през 1994 г. Негов пръв ръководител е доц. д-р Александър Кьосев. В периода 1998–2010 начело е проф. Михаил Неделчев, през 2010–2012 проф. Мони Алмалех, д.н., а от май 2012 г. проф. Пламен Дойнов, д.н.

 

 

 

Стратегии. От годината на своето създаване до днес департамент „Нова българистика“ се справи със задачата да обнови методологически и тематично една традиционна специалност, каквато е българската филология, да я отвори към едно по-широко социокултурно изследователско поле, както и към новите динамики в образователната сфера. В резултат на това се появиха бакалавърските програми „Език и литература“, „Български език и литература“ и „Българистика“, магистърските програми „Литература, книгоиздаване, медии“ и „Творческо писане“, докторската програма „Теория и история на литературата“.

 

Една от стратегиите на Департамента е да въвлича живата актуална литература в цялостния си изследователски и образователен проект. Писателите и поетите, членове на Департамента, както и други популярни днес български писатели, изнасят лекции и провеждат публични четения. Проявите протичат под мотото „Писателите в Университета“.

 

Департамент „Нова българистика“ организира:

 

Научноизследователски програми:
• „Литературата на Народна република България (1946–1990)“;
• „Съвременната българска литература (след 1990 г.)“.

 

Резултатите от програмите се публикуват в седем издателски поредици: „Литературата на НРБ: история и теория”; Библиотека „Личности”; „Червено на бяло: Литературен архив на НРБ”; Колекция „Неиздадените“; „Алтернативният канон: Творбите“; „Очи в очи“; Библиотека „Присъствие“.

 

Научноизследователски проекти и инициативи:
• Постоянно действащ Семинар на департамент „Нова българистика“ и тематични научни семинари;
• Учебно-практически и изследователски звена: Литературноисторическа школа „Д-р Кръстьо Кръстев“; Академичен център за православна култура и литература; Нова академия на словесните изкуства с училище по творческо писане;
• Лятна школа по творческо писане с класове по поезия и проза и клас по критика и публицистика;
• Образователни пътувания, в които се включват изследователи и от други департаменти на НБУ.

 

Други колективни изследователски проекти на департамент „Нова българистика” са: „Годините на литературата”, „Литературата на НРБ в архивите с лимитиран достъп“, материализирани в публикувани сборници и авторски книги.

 

Преподавателите от Департамента са автори на редица авторски изследвания, монографии, сборници със статии с влияние в литературоведския и изобщо в хуманитарния контекст у нас. Двама от тях са редактори на основните периодични издания на НБУ: списанието за университетска култура „Следва“ и на вестника на НБУ „Университетски дневник“.

 

Партньори. Департамент „Нова българистика“ си сътрудничи с Департамента за руски и славистични изследвания на Шефилдския унивреситет, Великобритания, работи със Солунския университет „Аристотел” и Ягелонския университет в Краков, Полша по линията на международната студентска мобилност, програма „Еразъм”. „Нова българистика” има добро сътрудничество с Института за литература (БАН), със съответните звена във: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, ЮЗУ „Неофит Рилски” (Благоевград), СУ „Св. Климент Охридски”, Сдружение на български писатели. Ежегодно Департаментът участва със свои акции на Празниците на изкуствата „Аполония”.

 

Преподавателите и студентите към Департамента печелят признанието на различни авторитетни форуми и институции и са носители на множество награди.

 

Резултати. Обучението в програмите гарантира отлично говорене и писане на български език, както и повишаване на ефективността при четене.

 

Стипендиантска програма на Фондация „Контакти без ограничения“ за обучение на новоприети студенти в първи курс от програми:


Антропология, Българистика (Български език, култура и литература), Египтология, Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици, Антична култура и литература, Философия. (Повече може да прочетете тук.)

 

 

 

 Научна продукция на департамент „Нова българистика“ 1991-2001 г.

 

 

 

 

 

 

Арт продукция на департамент „Нова българистика“ 1991-2021 г.