facebook

ДепартаментНова българистика

Конкурси

академична длъжност главен асистент, ДВ 15/14.02.2023 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (История и теория на литературата). Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, София, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
ас. д-р Илвие Конедарева

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  29.05.2023 / 12:30

Прикачени файлове

академична длъжност доцент, ДВ бр. 109/21.12.2021 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 109/21.12.2021 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Биляна Радославова Курташева

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  09.06.2022 / 13:00
 • Зала
  20, първи корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност "доцент", ДВ брой 89/16.10.2020 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 89/16.10.2020 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Мария Василева Огойска

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  24.03.2021 / 13:00
 • Зала
  20, първи корпус на НБУ и чрез web.zoom

Прикачени файлове

Академична длъжност професор, ДВ бр. 47/14.06.2019 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 47/14.06.2019 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. Пламен Иванов Дойнов, д.н.

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  11.11.2019 / 13:00
 • Зала
  20, първи корпус на НБУ

Прикачени файлове

Длъжност редовен преподавател
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: редовен преподавател, професионално направление 2.1. Филология (български език, съвременен български език). Срокът за подаване на документи е до 26.10.2017 г. включително. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 028110235.

Кандидат по конкурса:
Георги Симеонов Цонев

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  12.12.2017 / 10:00
 • Зала
  112, първи корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 97 от 06.12.2016 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 97/06.12.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Галина Недялкова Куртева

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  22.05.2017 / 09:40
 • Зала
  зала 406, ІІ-ри корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ 27 от 27.03.2015 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (теория и история на литературата). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 23/27.03.2015 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235, 8110215.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Йордан Симеонов Ефтимов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  02.09.2015 / 11:00
 • Зала
  112, 1-ви корпус на НБУ

Прикачени файлове