facebook

ДепартаментНова българистика

Партньори

Сдружение на българските писатели


Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" към СУ "Св. Кл. Охридски"


Американска фондация за България


Факултет по славянски филологии на СУ “Св. Климент Охридски”


Филологически факултет на Великотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий”


LiterNet - Специализиран портал за литература и хуманитаристика


Евро-български културен център


Българско общество на хуманитарните издатели - БОХИ


Дружество "Гражданин"

 

Център за български език и култура