facebook

ДепартаментНова българистика

Доц. д-р Ирина Георгиева

Доц. д-р Ирина Георгиева

e-mail: igeorgieva@nbu.bg

 

Академична длъжност: доцент

Научна степен: доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на: Съвременния руски език: лексика, фразеология, странознание на Русия, съпоставителните изследвания между българския и руския език и междукултурната комуникация, езиковата картина на света, бизнес руски език.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Лингвокултурологията, педагогиката, превода.

Възможности за експертиза в областта на: Общото, сравнителното и приложното езикознание, руския език и култура, педагогиката, превода, българския език.

Преподавателски интереси в областта на: Съвременния руски език: лексика, фразеология, странознание на Русия, съпоставителните изследвания между българския и руския език и междукултурната комуникация, езиковата картина на света, бизнес руски език и др.

 

Образование:

■ 1987 г. – МГПУ (Московски държавен педагогически университет) – магистър „Руска филология“;

■ 2003 г. – доктор по съвременен руски език на Софийския университет „Св. Климент Охридски“; направление „Славянски езици“, ВАК;

■ 2009 г. – Нов български университет, ВАК – доцент по съвременен руски език.

 

Членство в организации:

■ Член на Дружеството на русистите в България;

■ Секретар на Дружеството на русистите в България;

■ Член на ФС на ФБО на НБУ;

■ Член на Програмния съвет на Департамент „Нова българистика“.

 

Участие в национални и международни проекти:

1. „Изучаване на руски език с помощта на караоке“, Languages and Integration through Singing.

2. Международен проект за двустранно сътрудничество с руски хуманитарен фонд 2010, Уфа.

3. Презентация на нова магистърска програма „Бизнес комуникации“ на НБУ в Московския държавен лингвистичен университет, юни 2011 г.

4. Проект: Презентация на новата магистърска програма на НБУ „Бизнес комуникации“, подготовка на проект за съвместна магистърска програма с МДЛУ: „Мениджмънт в международния хотелиерски бизнес“ в Москва, юни 2011 г.

5. Разработване на международна магистърска програма „Управление на туризма“ – съвместна международна магистърска програма с московския държавен лингвистичен университет – 2011 г.

6. Матури по руски език – проект на МОН – 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 г.

7. Обучителен семинар по руски език – 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 г.

8. Участие в международния форум „Руски език и руска култура – пътища за укрепване на позициите им в света“ – юли 2013 г., София (в рамките на международния проект на Столична библиотека и фонда „Руски свят“).

9. „Руският език и руската култура в системата на непрекъснатото образование: съвременна практика и тенденции на развитие“ – 6-9.07.2013 г.

10. Лекторат в БГПУ в изпълнение на съвместния договор между НБУ и БТПУ (Русия), 2015 г.

 

По-важни публикации:

Монографии

1. Темпоральные предлоги в русском и болгарском языках и их синонимия. София, Херон прес, 2004, 251 с.

2. Денонощието като част от модела на цикличното време в българската и руска езикова картина на света. София, 2008, 130 с.

 

Учебници:

1. Русский язык в мире бизнеса. (в съавторство с Л. Янкова и Т. Фед), София, 1997, с.26-30; с.143-149.

 

Статии:

1. „Дистрибутивный подход при выявлении сочетаемости языковых единиц современного русского языка“. – В: сп. Casopic pro slovanskou filologii, Praha, 2001.

2. „Метод дистрибуции при определении языковых средств, их смысловых сходств и различий“. – В: сп. Casopic pro slovanskou filologii, Praha, 2001.

3. „Предложные конструкции с темпоральным значением в современном русском и болгарском языках“. – В: сп. Чуждоезиково обучение, София, 2002, кн.2, с.15-22.

4. „Дистрибутивный подход при выявлении темпоральных отношений, выраженных предложными конструкциями после+Р.п., по+П.п. в русском языке“. – В: сп. Чуждоезиково обучение, София, 2002, кн.5-6, с.16-28.

5. „Предложные временные структуры – попытка описания темпоральных структурно-семантических средств синтаксиса и их функциональных возможностей“. – В: сп. Болгарская русистика, 2002, кн.1, с.49-53.

6. „Функциональные особенности темпоральных конструкций с предлогом на+В.п. и их синонимы в современном русском языке“. – В: сп. Чуждоезиково обучение, София, 2003, кн.3, с.21-28.

7. „О семантике предлога“. – В: сп. Чуждоезиково обучение, 2003, кн.6, с.60-69.

8. Темпоральные конструкции в современном русском языке в сопоставлении с современным болгарским языком. Автореферат на дисертация за присъждане на научна и образователна степен „доктор“, София, 2002, 32 с.

9. „О семантике предлога (Темпоральное значение предлога до и его синонимы в современном русском языке)“. – В: Годишник на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2003, том.41, кн.1, с.237-248.

10. „О семантике предлога в русском и болгарском языках“. – В: Юбилеен сборник на департамент „Приложна лингвистика“ на НБУ, София, 2004, с.36-47.

11. „К вопросу о сопостовительном исследовании семантики предлогов в русском и болгарском языках“. – В: Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 2005, кн.68, с. 209-217.

12. „Сравнительная семиотика запахов в культури России и Болгарии“. (в съавт. с О. Нестерова). – В: сп. Вестник МГЛУ, Москва, 2005, вып. 504, с.102-115.

13. „Запахи в культурах Болгарии и России как компонент межкультурной коммуникации“. – В: сп. Чуждоезиково обучение, София, 2006, кн.4, с.19-32.

14. „Денонощният кръговрат на времето, като част от езиковата картина на света“. – В: Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. дфн Майя Пенчева, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2007, с.143-154.

15. „Човешките състояния, съотнесени с отрязъците на денонощието в руския и българския език“. – В: сп. Чуждоезиково обучение, №3, 2007, с.20-28.

16. „Запахи в понимании культур России и Болгарии“. – В: сб. Русский язык в сопоставлении с другими языками, т.5, 2007, с.56-65.

17. „Признакът `осветеност` като фрагмент от семантичното поле „денонощен кръговрат на времето“. – В: сп. Чуждоезиково обучение, № 4, 2007, с.43-51.

18. „Времето на денонощието“ като част от езиковата картина на света в българския и руския език“. – В: сп. Български език, кн.2, ИК ЕМАС 2007, с.74-82.

19. „Видове човешка дейност, съотнесени с отрязъците на денонощието в българския и руския език“. – В: сп. Съпоставително езикознание, кн.3/2007, с.32-42.

20. „Формиране на общоезиковото семантично поле „Време на денонощието“ в българския и руския език“. – В: сп. Езиков свят, т.4, Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2007, с.7-12.

21. „Семантичното поле като единица за описание на езиковата картина на света“. – В: сп. Българска реч, год. XIII/2007, кн.2, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2007, с.109-119.

22. „Структуриране на семантичното поле „денонощие“ в руския и българския език“. – В: сп. Болгарская русистика, Т.2, 2007.

23. „Семантичното поле „Време на денонощието“ в контекста на българската и руска езикова картина на света“. – В: сп. Български език, кн.1, ИКЕМАС, 2008, 10 с. (под печат).

24. „Денонощието като част от модела на цикличното време в руската и българска езикова картина на света“. Доклад на ІX Славистични четения на тема: Контакти и миграции при славяните. 2008, 10 с. (под печат).

25. „Формиране на денотативни класове в състава на семантичното поле „време на денонощието“. – В: сп. Съпоставително езикознание, кн.2, 2008 (под печат).

26. „Семантичното поле „денонощен кръг на времето в руската и българската езикова картина на света“, 2008 (под печат)

27. „Природни и митологични обекти, съотнесени с отделните периоди на денонощието“. – В: сп. Чуждоезиково обучение, 2008 (под печат).

 

Обществена дейност: публични лекции на различни теми