facebook

ДепартаментНова българистика

Социалистическият реализъм: нови изследвания

nrb-01-soc-realizam_184x250_fit_478b24840a

Социалистическият реализъм: нови изследвания

Съст. П. Дойнов

Други публикации

„Социалистическият реализъм: нови изследвания”. Съст. П. Дойнов. Поредица „Литературата на НРБ: история и теория” – Книга 1. Изд. Нов български университет, С., 2008, 368 с.


В основата на това издание стоят текстовете, представени на конференцията “75 години социалистически реализъм”, проведена на 7 ноември 2007 г. Към тях са прибавени още няколко изследвания, създадени през последните години. Книгата е първият по рода си след 1989 г. колективен сборник в българската критика и хуманитаристика, който тематизира възникването, налагането, трансформациите, теоретическите и историко-културните употреби на социалистическия реализъм. Сборникът представлява едновременно синтетично колективно изследване, което обхваща по-важните аспекти на феномена “соцреализъм”, и своеобразна антология от най-добрите критически текстове по тази тема, създадени през последните три години. С прилагането на различни анализационни подходи (историко-описателен, историко-социологически, литературноисторически, поетологически, стиховедски и т.н.) се постига цялостна изследователска картина, позволяваща да се представят най-съществените страни от проблематиката на соцреализма. Интердисциплинарният характер на изданието е само маркиран чрез изследвания не само на литературата, но и с по-кратки текстове за киното, театъра и изобразителното изкуство.