facebook

ДепартаментНова българистика

Литература и исторически мит

3_184x250_fit_478b24840a

Литература и исторически мит

Огняна Георгиева-Тенева

Други публикации

Огнана Георгиева-Тенева. Литература и исторически мит, изд. Гражданско дружество „Критика“, София, 2004, 178 с.


 Изследването чете текстове на българския исторически наратив през призмата на митологизациите и търси отговор на ред въпроси: как се съотнасят понятията история, памет, мит; къде минава границата между „правдоподобно“ и „митологично“; кой е субстратът на националната ни митология; какви представи за „свещено“ формират различните исторически повествования; как се влияе митът от социокултурния контекст и от светогледните идеи на автора. Освен тези общи проблеми монографията разглежда и специфичното в съдържанието и в поетиката на митологизирания разказ за миналото у Паисий Хилендарски, Г. С. Раковски, Л. Каравелов, Ив. Вазов, Ст. Загорчинов, Ф. Попова-Мутафова, Д. Немиров, К. Петканов. Анализират се и основните идеологемни модели на историята в периода между двете световни войни: единият следващ официозната национална доктрина, а другият въплъщаващ „лявата“ догма за движещите сили на историята и нейната посока.