facebook

ДепартаментНова българистика

Проблеми на общата лексикология

ivan-kasabov-m1_184x250_fit_478b24840a

Проблеми на общата лексикология

Иван Касабов

Други публикации

Проблеми на общата лексикология, Изд. на БАН „Марин Дринов“, С., 2013, 265 с.


„Проблеми на общата лексикология“ е трети том от проекта „Комплексно изследване на българската лексика и фразеология като част от културното наследство и националната идентичност”.
Книгата е композирана в две части. В първата част се разглеждат основните проблеми на общата лексикология: думата като основна единица на езиковата знакова система, общата ѝ семантична характеристика, лексикалното й значение и типовете значения на думата с типовете лексикографски дефиниции и методите за изследването им. Централна тема на втората част е обосноваването на семиотичен модел на думата-знак. Специално са разгледани разнообразните системно-структурни отношения в лексиката.
Подробно са обсъдени специфичните проблеми на арбитрарността и мотивираността на езиковия знак, както и така наречената вътрешна форма на думата. Последната глава се занимава с отношенията между идиолектно, социолектно и реторично в езика и с резултатите от техните взаимодействия – езикова култура, кич и просторечие.