facebook

ДепартаментНова българистика

Семантика и синтаксис. Семантика на безпредложни словосъчетания от две съществителни имена в съвременния български книжовен език

mono-01_184x250_fit_478b24840a

Семантика и синтаксис. Семантика на безпредложни словосъчетания от две съществителни имена в съвременния български книжовен език

Мони Алмалех

Други публикации

Семантика и синтаксис. Семантика на безпредложни словосъчетания от две съществителни имена в съвременния български книжовен език. Библиотека „Дебюти”. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 1993. 139 с.


Книгата се занимава с взаимоотношението “Семантика – Синтаксис” при словосъчетания от две съществителни, свързани безпредложно – чаша вода, чаша коняк, кола дърва, филия хляб, батарея бутилки, снага топола, майка героиня, Професор Петров, Професор Петрова. Това е един езиков обект, в който трябва да се вземе философско решение – коя от две нули е по-голямата. Въвеждат се понятия като “семантично управление”, “семантично приложение”, “силно и слабо прилагане”. Направен е компонентен анализ, чрез който са изведени семантични класификации на словосъчетанията. Проведена е и класификация в зависимост от конотативната семантика.
+ е-книга – Hathi Trust Digital Library. Достъпно на: http://catalog.hathitrust.org/Search/Home?lookfor="Almalekh, Moni